splošni pogoji poslovanja

 

Ta verzija Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju “SPP”) je veljavna od dne 01.01.2020.
SPP določajo delovanje spletne strani www.broadextracts.com, pravice in obveznosti ter poslovni odnos med podjetjem BREX, proizvodnja in trgovina, d.o.o. (v nadaljevanju ”Podjetje”) oziroma “Broadextracts” in stranko. Uporabljajo se v celotnem poslovanju Podjetja z vsemi pravnimi subjekti. Za uporabo te spletne strani morate biti polnoletni. Z uporabo zagotavljate svojo polnoletnost.
S spletno stranjo upravlja podjetje ID3 in Ψ Psilon.
Skozi spletno stran se izrazi “mi”, ”nas” in “naši” nanašajo na Podjetje. Z obiskom strani in/ali oddajo naročila, soglašate k temu, da vas zavezujejo naslednji pogoji poslovanja, vključno z dodatnimi pogoji poslovanja in politikami, na katere se sklicujemo v nadaljevanju in/ali dostopnimi preko povezav. Morebitni dodatni pogoji ali zahteve stranke, ki po vsebini niso skladni s temi SPP se smejo uporabljati le v primeru, da sta stranka in Podjetje glede njih sklenila pisni dogovor.
Zadnjo veljavno verzijo SPP lahko kadarkoli pregledate na tej spletni strani. Po lastni presoji si pridržujemo pravico do spremembe katerega koli dela teh SPP z objavo teh sprememb na naši spletni strani.

 

1. OSNOVNI POJMI


1.1. V kolikor ni določeno drugače, imajo osnovni pojmi, uporabljeni v teh SPP, naslednji pomen:
“Končni Proizvodi” so Proizvodi, pripravljeni s strani Stranke za komercialne namene, vključno z drugotnim pakiranjem.
“Proizvodnja” zajema celoten postopek proizvodnje Proizvodov, vključno s stopnjami nadzora kakovosti.
“Pakirni Materiali” so materiali, proizvedeni s strani Podjetja za namen prvotnega pakiranja Surovega Materiala.
“Proizvodi” so proizvodi, ki jih Podjetje proda Stranki in so natančneje opredeljeni na Naročilnici in/ali pripadajočem računu, vključno s Pakirnimi Materiali, kot je to dogovorjeno med strankama.
“Naročilnica” je dokument v kakršni koli obliki, ki vsebuje zavezujočo ponudbo Stranke, dane Podjetju, in opredeljuje vsebino vsakega naročila.
“Surov Material” je katera koli snov, kot denimo aktivne sestavine in pomožne snovi, ki so potrebne za proizvodnjo Proizvodov in ne vključuje Pakirnega Materiala.
V kolikor ni razviden drugačen namen, vključuje sklicevanje na osebo ali entiteto v teh SPP (vključno s Podjetjem in Stranko), tudi sklicevanje na izvršilne organe, administracijo, naslednike, namestnike in pooblaščence.

 

2. PODROČJE UPORABE


2.1. Podjetje se zavezuje proizvesti, dobaviti in dostaviti Proizvode svoji stranki (v nadaljevanju “Stranki”) kot tretje osebnemu proizvajalcu. V razmerju do pristojnih organov, distributerjev in strank z vidika Proizvodov in z njimi povezanih obveznosti, nastopa Stranka kot proizvajalec, vključno z vsebino podatkov na etiketi in embalaži, marketingom in prodajo Proizvodov.

2.2. Zagotavljanje kakršnih koli analitičnih storitev ne spada v področje uporabe teh SPP in je odvisno od razpoložljivosti ter dodatnih pogojev, dogovorjenih med strankama za vsak primer posebej.

 

3. CENA IN POGOJI DOSTAVE

 

3.1. Stranka plača Podjetju ceno za dobavo Proizvodov in potrebnih materialov. Cene so določene v vsakem s strani Podjetja izdanem računu na podlagi veljavnega cenika Proizvodov in medsebojno dogovorjenih pogojev za posamezno naročilo Proizvodov.

3.2. Podjetje sme spremeniti cene Proizvodov z izdajo novega cenika in z 10-dnevnim predhodnim obvestilom. Vsaka tovrstna sprememba cen Proizvodov se ne nanaša na naročila, oddana pred datumom začetka veljavnosti spremembe.

3.3. Proizvodi se Strankam dostavijo po veljavnem ceniku. Kraj dostave, prenos tveganja in stroški dostave se določijo in potrdijo na vsaki ponudbi in/ali računu, ki ju izda Podjetje.

3.4. Stranke so odgovorne za preverjanje pravne podlage in skladnosti z zakonodajo v državi naročila in dostave.

3.5. Na podlagi predhodnega dogovora med strankama, lahko na prošnjo Stranke Podjetje uredi transport Proizvodov do s strani Stranke določenih prostorov. Tveganje izgube in/ali uničenja preide s Podjetja na Stranko v trenutku, ko so Proizvodi na voljo v prostorih ali proizvodnem obratu Stranke.

3.6. Podjetje izda račun za vsako naročilo Proizvodov, dobavljenih Stranki. Plačilo vsakega naročila mora biti izvedeno ob potrditvi naročila. Stranka izvede plačilo kot je to določeno na računu.

3.7. Določena cena je končna in vključuje stroške Proizvodov, ne pa tudi DDV-ja in/ali davkov, carin ali dajatev, ki jih mora plačati Stranka.

3.8. V primeru, da Stranka ne poravna računa do dneva zapadlosti le tega v plačilo, ima Podjetje pravico ustaviti proizvodnjo novih naročil dokler neplačani računi niso poravnani.

3.9. Rok dostave Proizvodov je 30 koledarskih dni od dne prejema plačila ali znotraj časovnega okvira, dogovorjenega med strankama za posamezno naročilo. Podjetje na prošnjo Stranke omogoči hitrejšo dostavo naročil v skladu s proizvodno zmogljivostjo Podjetja. Hitrejša dostava je predmet dobrovernih pogajanj med strankama.

3.10. Na podlagi predhodnega dogovora med strankama, se lahko Podjetje odloči kriti stroške zavarovanja pošiljke za nekatera naročila višje vrednosti, kot je to določeno v katalogu ali ceniku Podjetja.

3.11. Ne glede na vsebino določb 4.1. in 4.2. teh SPP in preteklih dogovorov med strankama glede področja uporabe teh SPP in cen, lahko Stranka najame Podjetje kot kvalificirano osebo za pripravo kozmetičnega varnostnega poročila na podlagi varnostne ocene in ga pooblasti, da v imenu Stranke prevzame izvedbo registracije Končnih Proizvodov v Priglasitveni portal za kozmetične izdelke v skladu z Uredbo št. 1223/2009. V kolikor se stranki strinjata s takšno ureditvijo, lahko Stranka pooblasti Podjetje za izvedbo vseh potrebnih dejanj za tovrstno registracijo. V kolikor je to potrebno (na zahtevo pristojnega organa), lahko Stranka da Podjetju ločeno pisno pooblastilo, ki obsega zgoraj omenjena dejanja, ki naj jih izvede Podjetje. Stranka se zavezuje zagotoviti zadostne in pravilne informacije za namen izvedbe postopka registracije v skladu z navodili Podjetja.


4. SPLOŠNE OBVEZNOSTI STRANK

 

4.1. Stranka se zaveže:

• imeti vsa potrebna dovoljenja in licence za komercializacijo Proizvodov, kot tudi zavarovalne police, ki krijejo kakovost in pravno odgovornost. Stranka soglaša, da v tem odstavku opredeljene odgovornosti Stranke ne morejo biti posredno ali neposredno, delno ali v celoti prenesene na Podjetje;

• izvesti vse potrebne korake za registracijo odgovorne osebe za komercializacijo in distribucijo Proizvodov in/ali Končnih Proizvodov pred pristojnim organom (Ministrstvom za zdravje) ciljnega tržišča kot to zahteva zakonodaja, ki ureja pravni status Proizvodov;

• k preiskovanju pritožb, kot tudi h koordinaciji morebitnega odpoklica, obnove zalog ali umika s tržišča. Stranka se zaveže plačati morebitne pogodbene kazni in stroške, nastale v povezavi s takšnimi dogodki in zaradi neupoštevanja obveznosti, povezanih z informacijami, navedenimi na Končnih Proizvodih;

• upoštevati, da se izrecno predvideva odgovornost Stranke kot upravljalca, v čigar imenu se Proizvodi komercializirajo (v obliki Končnih Proizvodov), za zagotavljanje informacij tretjim in uporabnikom, ki se pojavijo ob omenjeni komercializaciji, izrecno priznavajoč izključno avtorstvo Stranke glede podanih, spremenjenih, prilagojenih ali umaknjenih informacij zaradi komercializacije. Stranka je tako z namenom zagotavljanja varnosti uporabnikov Proizvodov, odgovorna za primerno etiketiranje in navodila za uporabo Proizvodov. Poleg tega Stranka prevzema izključno odgovornost za svoje prispevanje k proizvodnji omenjenih Proizvodov znotraj proizvodnega postopka;

• Podjetju nadomestiti nastalo škodo in izgubo zaradi malomarnega ali zlonamernega ravnanja Stranke, glede (ampak ne omejeno na), zagotavljanja informacij ob komercializaciji Proizvodov, vključno z informacijami, navedenimi na etiketah embalaž s Proizvodi, nameščenih s strani Stranke, tudi če veljavna zakonodaja objektivno odgovornost za tovrstno škodo nalaga Podjetju in ali deljeno odgovornost strank v razmerju do tretjih. Stranka se Podjetju zavezuje povrniti škodo, nastalo zaradi svojih dejanj, za katera bi bilo mogoče pripisati odgovornost Podjetju, kot tudi za škodo in izgubo dobička, brez katerega bi ostalo Podjetje zaradi omalovaževanja njegove podobe ali verodostojnosti katerega izmed Proizvodov, kot tudi pojave, slovesa ali verodostojnosti Podjetja, če bi to lahko vplivalo na položaj Podjetja na tržišču. Za namene preteklega določila se stranki izrecno strinjata, ne glede na odgovornost v razmerju do uporabnikov, da v notranjem razmerju med Podjetjem in Stranko, Podjetje odgovarja samo za lastna dejanja, ki so prispevala k postopku proizvodnje Proizvodov;

• nemudoma obvestiti Podjetje v primeru administrativnih ali regulatornih dejanj, izvedenih zoper Stranko glede Proizvodov, vključno s tem, da je Stranka predmet inšpekcijskega postopka ali druge uradne preiskave in tudi obvestiti Podjetje o izidu tovrstnih dejanj. Stranka se zavezuje obraniti Podjetje pred preiskavami uradnih organov v povezavi z odgovornostmi Podjetja, ki so v skladu s temi SPP izrecno izključene.

4.2. Stranki se medsebojno zavezujeta varovati svoji dobri imeni. Stranka se zavezuje, da ne bo na noben način, neposredno ali posredno, omalovaževala ali drugače škodovala ugledu znamke in/ali Proizvodov Podjetja. Za namene določitve škod, nastalih zaradi omalovaževanja podobe ali verodostojnosti Proizvodov, se Stranka in Podjetje izrecno strinjata, da te škode vključujejo neposredno in posredno škodo, vključno z izgubljenim dobičkom zaradi izgube poslovnih partnerstev in drugih temeljev pod pogojem, da Podjetje utemeljeno izkaže nastalo škodo.

4.3. Nobena opustitev izvedbe katere koli obveznosti s strani Stranke ali Podjetja se v skladu s temi SPP ne šteje za kršitev njunih obveznosti ali ustvarja odgovornosti, če izhaja iz nastanka višje sile, ki zajema kateri koli dogodek ali vzrok, nad katerim Stranka ali Podjetje nimata nadzora in vključuje, ampak ni omejen na dejanja ali opustitve vlade ali agencije, uporništvo, vstaje, nemire, sabotaže, invazije, karantene, omejitve, stavke, ukinitev uvoznih dovoljenj, pod pogojem da stranka, ki se na takšen dogodek sklicuje, drugo stranko pisno obvesti o naravi in trajanju tovrstnega dogodka.

4.4. Podjetje:

• sme zbrati in obdržati dokumentacijo, ki se nanaša na proizvodnjo in nadzor nad vsako proizvedeno serijo Proizvodov v posameznih primerih, vključno z relevantnimi certifikati analiz in proizvodno dokumentacijo, kot so izvedene analize na Surovem Materialu in proizvedeni seriji v postopku proizvodnje, ki so dostopni in če obstajajo. Stranki jih Podjetje posreduje na njeno prošnjo za obdobje enega leta po dostavi Proizvodov v zvezi s posameznim naročilom ali za tako dolgo kot to zahtevajo relevantne določbe;

• sme na prošnjo Stranke zagotoviti študije stabilnosti ali katere koli druge analitične storitve v povezavi s Proizvodi in/ali Končnimi Proizvodi glede na razpoložljivost in dodatne pogoje, dogovorjene med strankama za vsak posamezen primer;
• sme za izvajanje pravic ali izvajanje svojih obveznosti v skladu s temi SPP najeti tretje podizvajalce v kateri koli državi;

• ne odgovarja za kakršen koli primanjkljaj Surovega Materiala ali Pakirnega Materiala, če je ta dokazano posledica napake dobavitelja le tega (začasne motnje zalog, začasna ali trajna prekinitev proizvodnega procesa in drugo). V tem primeru Podjetje v roku 15 koledarskih dni obvesti Stranko o nastanku tovrstne težave in se z njo dogovori o skupni strategiji za rešitev.

4.5. Podjetje si po svojih najboljših močeh prizadeva Stranki zagotoviti vso za reševanje pritožb potrebno tehnično dokumentacijo, da bi lahko Stranka preiskala morebitno odgovornost in določila vzrok podane pritožbe.

4.6. Formulacije, proizvodni postopek in analitične metode za Proizvode so dokumentirani in pripadajo Podjetju. Ne glede na to si Podjetje po svojih najboljših močeh prizadeva odgovoriti na vse pravne in zakonske zahteve, ter dati Stranki na razpolago vsa potrebna pojasnila in dokumentacijo, da ne bi ogrozilo ali preprečilo komercializacije Proizvodov bodisi na domačem trgu ali v tretjih državah, kjer Stranka namerava registrirati Proizvode.

4.7. V primeru, da Podjetje proizvede proizvode po meri, Podjetje dostavi Proizvode v obliki in substanci kot je to naročila Stranka. Podjetje ni odgovorno za kakršne koli poškodbe takšnih proizvodov, vključno z latentnim defektom. Podjetje ni odgovorno za katere koli druge morebitne škodljive lastnosti Proizvodov, ki so nastali po dostavi v skladu s temi SPP.


5. ZAHTEVKI

 

5.1. Zahtevke glede količine in kakovosti Proizvodov lahko Stranka poda v 8 dneh od prejema in pod pogoji, ki jih določa vselej veljavni slovenski Obligacijski zakonik (OZ). V kolikor je zahtevek upravičen in sprejet, je Stranka upravičena do vračila Proizvodov. Zahtevki, podani po izteku zgoraj navedenega roka, ne bodo obravnavani.

5.2. Vračila bodo sprejeta le v primeru, da Proizvod ne ustreza dogovorjenim specifikacijam in je Podjetju vrnjen neodprt in v originalnem pakiranju.

5.3. Stranka mora upoštevati, da morajo biti Proizvodi zaradi svoje narave, ki je pokvarljiva po daljšem času in zaradi napačnega skladiščenja, primerno hranjeni. Morebitni zahtevki, ki izhajajo iz slabe kakovosti Proizvodov, ki je nastala zaradi takšnega neustreznega ravnanja s Proizvodi, niso upravičeni.

5.4. Podjetje zagotovi Stranki vzorec vsakega naročenega Proizvoda in ji ga dostavi skupaj z naročilom z namenom omogočanja neodvisnih testiranj, ki jih namerava izvesti Stranka. Stranka naj zato ne odpira Proizvodov ali jemlje vzorcev zgolj iz zgoraj omenjenih razlogov. Če Stranka odpre Proizvod ali vzame vzorec iz kontejnerja zgolj za namene izvedbe neodvisnega testiranja, se domneva, da je Stranka Proizvode sprejela. Vračilo Proizvodov ali kupnine v takšnih primerih ni mogoče brez izrecnega soglasja Podjetja, ki je v celoti v diskreciji le tega.

5.5. Podjetje garantira, da bo zagotavljalo želene Proizvode po ceni, določeni ob naročilu. Če iz katerega koli razloga Podjetje ni zmožno dobaviti tega Proizvoda v zahtevanem časovnem okviru, je Stranka upravičena do vračila kupnine, ki se izvede na bančni račun, s katerega je bila plačana.

5.6. Škoda, ki nastane med transportom Proizvodov, mora biti nemudoma prijavljena Podjetju v pisni obliki. Stranka se zavezuje pregledati prejete dobrine. Če je embalaža poškodovana ali je bila predhodno odprta, Stranka to evidentira s fotografijo embalaže, da zagotovi Podjetju dokazni material za morebitne zahtevke iz naslova zavarovanja.

5.7. Ravno tako je Stranka zavezana nemudoma obvestiti Podjetje, če je prejeto naročilo nepopolno in nekateri Proizvodi manjkajo. Če Stranka Podjetja o tem ne obvesti, se po desetih dneh pošiljka šteje za sprejeto in vračilo Proizvodov ali kupnine ni več mogoče.

5.8. Odgovornost Podjetja za škodo je omejena na primere naklepnih dejanj in hude malomarnosti, kot tudi na kršitve temeljnih pogodbenih obveznosti. Takšna ureditev velja tudi za zahtevke za vrnitev kupnine. Odgovornost Podjetja za škodo je izključena v primerih Strankinih kršitev temeljnih pogodbenih obveznosti. Podjetje je odgovorno le za proizvodnjo Proizvodov in odgovarja za zahtevke in/ali škode, ki so dokazano storjene naklepno ali iz hude malomarnosti Podjetja v zvezi s proizvodnjo Proizvodov kot je to določeno v teh SPP.


6. ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

6.1. Ker se Podjetje šteje za pogodbenega obdelovalca Strankinih zbirk osebnih podatkov v smislu določb vselej veljavne evropske in slovenske zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, Stranka pa za upravljavca, ti SPP urejajo tudi medsebojno razmerje glede medsebojnih obveznosti, ki jih določata vselej veljavna evropska in slovenska zakonodaja v zvezi z obdelavo in pogodbeno obdelavo osebnih podatkov.
6.2. Vsakršna obdelava osebnih podatkov mora biti izvedena v skladu z določbami teh SPP in pravnega akta Podjetja, ki ureja varovanje osebnih podatkov. S sprejemom SPP se Stranka strinja, da je s temi določbami seznanjena.
6.3. Stranka zagotavlja, da je vse zbirke osebnih podatkov pridobila v skladu z določbami vselej veljavne evropske in slovenske zakonodaje ter da sta njihova obdelava in hramba zakoniti. Stranka soglaša, da v celoti prevzema odgovornost in soglaša k izključitvi vsakršne odgovornosti Podjetja za zakonitost postopkov pridobivanja, obdelave, hrambe in nadaljnje uporabe zbirk osebnih podatkov.
6.4. Podjetje opravlja storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru pooblastil Stranke. Podjetje osebnih podatkov ne obdeluje ali drugače uporablja za noben drug namen, kakor za namen izvajanja svojih storitev. Osebne podatke Podjetje hrani le toliko časa, dokler ni zagotovljena uresničitev namena njihove hrambe. Po preteku roka hrambe se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon ali drug predpis za posamezne vrste osebnih podatkov ne določajo drugače. Podjetje bo ravnalo zaupno z vsemi osebnimi podatki in informacijami, pridobljenimi od Stranke, in jih, razen iz zakonsko predpisanih razlogov, ne bo razkrivalo tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja Stranke.7. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE


7.1. Stranka zagotavlja, da ima vse potrebne pravice, vključno s pravicami intelektualne in industrijske lastnine, kar ji omogoča spoštovanje teh SPP in izpolnjevanje obveznosti, ki ji jih nalagajo.

7.2. Podjetje se zavezuje, da bo spoštovalo Strankine pravice intelektualne in industrijske lastnine, predvsem, vendar ne omejeno na znamke in razlikovalne znake, ki jih bo Stranka uporabljala/registrirala v zvezi s Končnimi Proizvodi in da ne bo na noben način ravnalo v škodo teh pravic.

7.3. Podjetje je izključni lastnik znamk, ki se nanašajo na tehnologijo in/ali farmacevtske oblike glede Proizvodov. Stranka nima napram Podjetju in z njim povezanimi znamkami nobenih pravic.

7.4. Formule za proizvodnjo Proizvodov so v izključni lasti Podjetja, zato se Stranka zavezuje, da jih bo obravnavala strogo zaupno. Obveznost zaupnosti ne preneha po prenehanju veljavnosti teh SPP. Stranka ali njeni civilno ali kazensko odgovorni predstavniki se zavezujejo kriti Podjetju škodo, ki bi utegnila nastati zaradi kršitev obveznosti o varovanju zaupnosti.

7.5. Ne glede na določbo 7.4. se v primeru, da Podjetje uporabi formulo, ki mu jo posreduje Stranka, takšna formula šteje kot Strankina predhodna intelektualna lastnina in ostane v njeni izključni lasti. Kadar je predmet teh SPP razvoj novih proizvodov, se takšna formula šteje za last Stranke. Če stranki na podlagi intelektualne lastnine Podjetja nekaj razvijeta, se nova formula šteje za lastnino Podjetja. Stranki lahko pravice intelektualne lastnine definirata za vsak primer in posamezno formulo posebej.

7.6. Stranka obdrži kot svoje lastne z marketingom povezane podrobnosti o Proizvodih in/ali Končnih Proizvodih pod pogojem, da so ti Proizvodi jasno označeni kot lastnina Stranke. Stranka ne bo na noben način s Podjetjem povezovala lastnih znamk, logotipov ali besedil, razen če Podjetje to izrecno odobri vnaprej in v pisni obliki. Vsakršna uporaba znamk Podjetja se šteje za kršitev teh SPP. Stranka je napram Podjetju v celoti odgovorna za vsakršno nepooblaščeno uporabo znamk Podjetja in za kakršno koli škodo, nastalo zaradi tovrstnih ravnanj Stranke. V primeru takšne nepooblaščene uporabe znamk Podjetja, je Podjetje upravičeno zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 30.000,00 EUR (trideset tisoč evrov) za vsako kršitev, Stranka pa se zaveže pogodbeno kazen plačati v roku 8 dni od prejema pisne zahteve.


8. ZAUPNOST

 

8.1. Stranki se zavezujeta varovati vse informacije, razkrite tekom njunega poslovnega odnosa (v nadaljevanju “Zaupne informacije”) kot strogo zaupne. Nobena od strank ne sme, razen za namene teh SPP, uporabljati ali razkriti teh informacij nikomur, razen odgovornim zaposlenim, ki izvajajo aktivnosti v skladu s temi SPP. Ti SPP enakovredno zavezujejo predstavnike in zaposlene vsake izmed strank v kolikor so jim razkrite Zaupne informacije.

8.2. Zaupne informacije se smejo razkriti:
- pristojnemu organu ali telesu v tolikšnem obsegu kot to zahteva zakonodaja. Stranka, ki podatke razkrije, si mora po najboljših močeh prizadevati zagotoviti, da bo organ ali telo informacije ohranilo zaupne in jih ne bo uporabilo za druge namene kot tiste, v katere so bile informacije razkrite;
- kateri koli osebi:
◦ kadar brez krivde stranke, ki je informacije razkrila, te postanejo javno znane ob ali po dnevu veljavnosti teh SPP;
◦ Kadar lahko stranka, ki podatke razkrije dokaže, da so ji bili znani preden ji jih je razkrila druga stranka.


9. PRAVNO OBVESTILO


9.1. Vse informacije na spletni strani Podjetja, fotografije artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja Podjetja.
9.2. Podjetje se vselej trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost informacij, ki so objavljene na spletni strani. Kljub temu pa se lahko lastnosti Proizvodov, rok dostave ali cena spremenijo tako hitro, da Podjetje včasih ne uspe uskladiti informacij na spletni strani. V takem primeru bo Podjetje Stranko obvestilo o spremembah in ji omogočilo odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega Proizvoda.
9.3. Vse informacije na spletni strani Podjetja so zgolj informativne narave in jih ni mogoče obravnavati kot nadomestilo za nasvete zdravnika. Prav tako ne morejo biti nadomestilo za ustrezno zdravstveno pomoč, saj niso priznane s strani zdravstvenih avtoritet.
9.4. Proizvodi in trditve o posameznih Proizvodih niso bili ocenjeni s strani državnih inštitucij in niso namenjeni za zdravljenje ali preprečevanje bolezni.
9.5. Tekstovni opisi posameznega Proizvoda so zgolj informativne narave in niso bili potrjeni s strani Evropskega inštituta za varnost hrane.
9.6. V primeru, da oseba jemlje poleg Proizvodov še kakšna zdravila ali druga prehranska dopolnila, naj se pred uporabo le teh posvetuje s svojim zdravnikom.
9.7. Stranka soglaša, da se je pozanimala o legalnem statusu Proizvodov v državi, kamor jih naroča. Podjetje ne razpolaga z dokumenti, ki bi izrecno pojasnjevali legalni status Proizvodov v določenih državah.

 

10. KONČNE DOLOČBE


10.1. Pri interpretaciji in uporabi teh SPP se uporablja pravo Republike Slovenije.
10.2. Morebitna nesoglasja, ki bi v zvezi s temi SPP utegnila nastati med strankama, si bosta stranki po svojih najboljših močeh prizadevali rešiti po mirni poti. Če takšna rešitev ne bo mogoča, so za reševanje sporov med strankama pristojna sodišča v Sloveniji.
10.3. V kolikor se katera izmed določb teh SPP izkaže za nezakonito, nično ali neizvršljivo, se ta določba uporabi v najširšem z zakonom dovoljenem obsegu, neizvršljivi del pa se šteje za izključenega iz teh SPP. Takšna ureditev ne vpliva na veljavnost in izvrševanje preostalih določb.

 

11. KONTAKTNE INFORMACIJE


Firma Podjetja: BREX, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Poslovni naslov: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenia
Telefon: +386 (0)51 877 098
Email: info@broadextracts.com
Davčna št.: SI 77721829
Matična št.: 8545413000
IBAN: SI56 6100 0002 3248 919, Delavska hranilnica d.d.

 

 Napredna tehnologijaNaše CBD konopljino olje je pridobljeno s superhladno alkoholno ekstrakcijo in superkritično CO2 ekstrakcijo.
Širok spekterCBD olje širokega spektra je odlična izbira za tiste, ki ne želijo THC ja v izdelkih iz konoplje.
100% Organsko100% naravno gojena konoplja. Vse naše formulacije so narejene iz visokokakovostnih naravnih sestavin.

Zakaj izbrati ravno nas?

Broadextracts

S fitokanabionidi bogata:

Naša edinstvena genetika industrijske konoplje je vaša konkurenčna prednost!

Naravna pridelava:

Naravno gojeno! Ročno izbrano! Brez GSO! Brez pesticidov! Brez toksinov!

Od semena do prodaje:

Naš postopek od semena do prodaje podpira popolno sledljivost in konkurenčne cene.

ekstrakcija / filtracija:

Napredne tehnologije estrahiranja! Testiranja pri certificiranih laboratorijih! Konstantno visoka kakovost naših izdelkov.

celostna rešitev:

Popolna podpora razvoju vašega proizvoda – od formule do končnega izdelka, pripravljenega za prodajo.
O nasVeleprodajaEkstrakcijaVaša blagovna znamkaKontakt